Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 3: Nguyên Tố Hóa Học»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 2 Trang 21

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 21

Kí hiệu hóa học nào sau đây viết sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng: H, Li, NA, O, Ne, AL, CA, K, N.

Đáp án và lời giải

Kí hiệu viết sai

Sửa lại

NA

Na

AL

Al

CA

Ca

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 1 Trang 21
Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 3 Trang 21
Xem lại kiến thức bài học