Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 3: Nguyên Tố Hóa Học»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 3 Trang 21

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 21

Cho các nguyên tử được kí hiệu bởi các chữ cái và số proton trong mỗi nguyên tử như sau:

Nguyên tử

X

Y

Z

R

E

Q

Số proton

5

8

17

6

9

17

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học là

A. X, Y;

B. Z, Q;                 

C. R, E;                  

D. Y, E.

Đáp án và lời giải

Nguyên tử

X

Y

Z

R

E

Q

Số proton

5

8

17

6

9

17

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Nguyên tử Z và Q thuộc cùng một nguyên tố hóa học vì cùng có 17 proton.

Chọn đáp án B

 

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 2 Trang 21
Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 4 Trang 21
Xem lại kiến thức bài học