Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Oxi - Không Khí»Bài Tập Bài 28: Không Khí - Sự Cháy»Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 1 Trang 99

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 1 Trang 99

Xem thêm

Đề bài

Câu 1 trang 99 SGK Hoá học 8

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:

  1. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm…);
  2. 21% các khí khác, 78% khí oxi, 1% khí oxi; 
  3. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm…);
  4. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Đáp án và lời giải

chọn C

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 2 Trang 99
Xem lại kiến thức bài học