Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 4

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 4

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 4

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế.

Đáp án và lời giải

Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cùng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 5