Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 5

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 5

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 5

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiệmvới một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống

Đáp án và lời giải

Vì U tăng bao nhiêu lần thì I tăng bấy nhiêu lần. Từ giá trị U ở lần đo 1 và 2 ta thấy U tăng lần → I2 = I1 .1,25 = 0,125(A).

Tương tự cách làm như vậy cho các lần đo 3, 4 ,5 ta tìm được các giá còn thiếu là:

I2 = 0,125A; U3= 4,0V;U4= 5,0V; I5= 0,3A

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 5
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 5