Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 19: Sử Dụng An Toàn Và Tiết ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 12 Trang 5...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 12 Trang 53

Xem thêm

Đề bài

Bài C12 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 53

Một bóng đèn dây tóc có giá 3500 đồng có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa là 1000 giờ. Một bóng đèn compăc giá 60000 đồng, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa là 8000 giờ.

- Tính điện năng tiêu thụ của mỗi loại bóng đèn trên trong thời gian 8000 giờ

- Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng đèn và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi bóng đèn trên trong 8000 giờ, nếu giá lkW.h là 700 đồng

- Sử dụng bóng đèn nào có lợi hơn? Vì sao?

Đáp án và lời giải

+ Điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ là:

   - Bóng đèn dây tóc: A1 = P1 .t = 0,075kW.8000h = 600 kW.h = 2160.106 J.

   - Bóng đèn compac: A2 = P2 .t = 0,015kW.8000h = 120 kW.h = 432.106 J.

+ Toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ là:

   - Bóng đèn dây tóc: Vì mỗi bóng đèn dây tóc có thời gian thắp sáng tối đa là 1 000 giờ nên phải cần 8 bóng đèn dây tóc. Vì thế cần số tiền:

      T1 = 8.3500 + 600.700 = 448 000 đồng

   - Bóng đèn compac: Vì mỗi bóng đèn compac có thời gian thắp sáng tối đa là 8 000 giờ nên ta chỉ cần 1 bóng đèn compac. Vì thế cần số tiền:

      T2 = 1.60000 + 120.700 = 144 000 đồng

+ Sử dụng loại bóng đèn conpac có lợi hơn. Vì:

   - Giảm chi tiêu cho gia đình: bớt được 448000 – 144000 = 304000 đồng tiền chi phí cho 8 000 giờ sử dụng.

   - Sử dụng công suất nhỏ hơn, dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

   - Góp phần giảm bớt sự cố do quá tải về điện, nhất là vào giờ cao điểm

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 11 Trang 53