Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 16: Định Luật Jun – Lenxơ »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 45...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 45

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 45

Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian trên.

Đáp án và lời giải

Nhiệt lượng nước nhận được là:

Q1 =c1.m1.Δto = 4200.0,2.9,5 = 7980J.

Nhiệt lượng bình nhôm nhận được là:

Q2 =c2.m2 .Δto =880.0,078.9,5 = 652,08J.

Nhiệt lượng nước và bình nhôm nhận được là:

Q = Q1 + Q2 = 8632,08J.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 45
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 45
Xem lại kiến thức bài học