Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 16: Định Luật Jun – Lenxơ »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 45...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 45

Xem thêm

Đề bài

Bài 4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 45

Hãy giải thích điều nêu ra trong phần mở đầu của bài: Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng lên?

Đáp án và lời giải

Vì dây tóc bóng đèn và dây nối mắc nối tiếp nhau nên dòng điện chạy qua cả hai có cùng cường độ. Theo định luật Jun - Len-xơ, nhiệt lượng tỏa ra ở dây tóc và ở dây nối tỉ lệ với điện trở của từng đoạn dây. Dây tóc có điện trở lớn nên nhiệt lượng tỏa ra nhiều, do đó dây tóc nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng. Còn dây nối có điện trở nhỏ nên nhiệt lượng tỏa ra ít và truyền phần lớn cho môi trường xung quanh, do đó dây nối hầu như không nóng lên.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 45
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 45
Xem lại kiến thức bài học