Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 16: Định Luật Jun – Lenxơ »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 45...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 45

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 45

Hãy so sánh A với Q và nêu nhận xét, lưu ý rằng có một phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường chung quanh.

Đáp án và lời giải

Ta thấy Q và A tương đương với nhau. Như vậy nếu tính cả phần nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh thì Q và A bằng nhau.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 45
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 45
Xem lại kiến thức bài học