Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn - Đị...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 7

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 7

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 7

Nhận xét giá trị thương số đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau.

Đáp án và lời giải

+ Ở mỗi dây dẫn, ta nhận thấy thương số gần như không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào hoặc nếu có thay đổi thì thay đổi rất nhỏ do ảnh hưởng của sai số trong quá trình làm thực nghiệm và sai số từ dụng cụ đo, nếu làm thực nghiệm càng cẩn thận và dụng cụ đo có sai số càng nhỏ thì kết quả cho ta thấy rõ thương số sẽ không thay đổi khi U thay đổi.

+ Ở hai dây dẫn khác nhau ta thấy thương sô U/I sẽ khác nhau nếu 2 dây khác nhau, như vậy thương số phụ thuộc vào loại dây dẫn.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 7
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 8