Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ vựng tiếng anh lớp 11 Unit 13: Chủ đề HOBBIES

  ( VOH ) - Từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 13 là một chủ đề sở thích, chủ đề này rất phổ biến trong tiếng anh giao tiếp hằng ngày và là chủ đề dễ dàng học thuộc nhanh.

   

  Chủ đề của bài số 13 là HOBBIES, nghĩa là sở thích. Trong bài này, chúng ta sẽ học về 1 số sở thích quen thuộc cùng 1 số từ vựng liên quan đến các sở thích đó.

  voh.com.vn-tu-vung-tieng-anh-lop-11-unit13

  Từ vựng tiếng anh lớp 11 Unit 13

  HOBBIES

  No.

  Words

  IPA

  Part of speech

  Meaning

   

  1

  • accomplish

  • accomplished

  • accomplishment

  /əˈkɑːm.plɪʃ/

  /əˈkɑːm.plɪʃt/

  /əˈkɑːm.plɪʃ.mənt/

  v

  adj

  n

  Hoàn thành / làm cho ai-cái gì hoàn hảo

  Đã làm xong / hoàn hảo

  Sự hoàn thành / tài năng

  2

  • tune

  • tune

  • tuneful

  /tuːn/ - /tjuːn/

  /tuːn/ - /tjuːn/

  /ˈtuːn.fəl/ - /ˈtʃuːn.fəl/

  v

  n

  adj

  Chỉnh nhạc cụ

  Giai điệu

  Du dương, êm ái

  3

  • accompany

  • accompaniment

  • accompanist

  /əˈkʌm.pə.ni/

  /əˈkʌm.pən.ɪ.mənt/

  /əˈkʌm.pə.nɪst/

  v

  n

  n

  Đi kèm / đệm đàn

  Việc đi kèm / đệm đàn

  Người đệm đàn

  4

  • modest

  • modestly

  • modesty

  /ˈmɑː.dɪst/

  /ˈmɑː.dɪst.li/

  /ˈmɑː.dɪ.sti/

  adj

  adv

  n

  Khiêm tốn

   

  Sự khiêm tốn

  5

  • fish tank

  /ˈfɪʃ ˌtæŋk/

  n

  Hồ cá

  6

  • avid = keen

  • avidly

  • avidity

  /ˈæv.ɪd/ = /kiːn/

  /ˈæv.ɪd.li/

  /əˈvɪd.ə.t̬i/

  adj

  adv

  n

  Khao khát / thèm muốn

   

  Sự khao khát

  7

  • collect

  • collector

  • collection

  • collectable = collectible

  • collective

  /kəˈlekt/

  /kəˈlek.tɚ/

  /kəˈlek.ʃən/

  /kəˈlek.tə.bəl/

  /kəˈlek.tɪv/

  v

  n

  n

  adj

  adj

  Sưu tập

  Người sưu tập

  Bộ sưu tập

  Có thể thu thập được

  Tập hợp

  8

  • discard

  • discarded

  /dɪˈskɑːrd/

  v

  adj

  Loại bỏ

  9

  • common

  • commonly

  • have sth in common with sb

  /ˈkɑː.mən/

  /ˈkɑː.mən.li/

  adj

  adv

  v

  Thông thường / phổ biến

   

  Có cùng sở thích / đặc tính / ý tưởng…

  10

  • indulge in

  • indulgence

  • indulgent

  • self-indulgent

  • indulgently

  /ɪnˈdʌldʒ/

  /ɪnˈdʌl.dʒəns/

  /ɪnˈdʌl.dʒənt/

  /ˌself.ɪnˈdʌl.dʒənt/

  /ɪnˈdʌl.dʒənt.li/

  v

  n

  adj

  adj

  adv

  Say mê / thích thú

  Sự say mê / thích thú

  Say mê / thích thú

  Đam mê (quá mức)

  11

  • occupied

  • keep sb occupied

  /ˈɑː.kjə.paɪd/

  adj

  v

  Đầy người / có liên quan / bận rộn

  Làm ai đó bận rộn

   

  12

  • classify = categorize

   
  • classification

  • classifiable

  • classified

  /ˈklæs.ə.faɪ/ = /ˈkæt̬.ə.ɡə.raɪz/

  /ˌklæs.ə.fəˈkeɪ.ʃən/

  /ˈklæs.ə.faɪ.ə.bəl/

  /ˈklæs.ə.faɪd/

  v

   

  n

  n

  adj

  Phân loại

   

  Sự phân loại

  Có thể phân loại được

  Tuyệt mật (thông tin)

  13

  • tag

  /tæɡ/

  n

  Thẻ ghi tên và địa chỉ

  14

  • broad

  • broaden

  /brɑːd/

  /ˈbrɑː.dən/

  adj/n

  v

  Rộng / chỗ rộng   

  Làm cho rộng

  15

  • profit

  • profitable

  • profitably

  • profitability

  /ˈprɑː.fɪt/

  /ˈprɑː.fɪ.t̬ə.bəl/

  /ˈprɑː.fɪ.t̬ə.bli/

  /ˌprɑː.fɪ.t̬əˈbɪl.ə.t̬i/

  n/v

  adj

  adv

  n

  Lợi ích / có lợi

  Có lợi / sinh lãi

   

  Sự có lợi

  16

  • gigantic 

  /ˌdʒaɪˈɡæn.t̬ɪk/

  adj

  Khổng lồ

  17

  • ignore

  • ignorance 

  • ignorant(ly)

  /ɪɡˈnɔːr/

  /ˈɪɡ.nɚ.əns/

  /ˈɪɡ.nɚ.ənt/

  v

  n

  adj/adv

  Không để ý / lờ đi

  Sự ngu dốt / sự không biết

  Ngu dốt / không biết

  18

  • bygone

  • bygones

  • let bygones be bygones

  /ˈbaɪ.ɡɑːn/

  adj

  n

  idm

  Quá khứ/đã qua

  Chuyện đã qua

  Hãy quên đi những chuyện đã qua 

  19

  • hobby = hobbyhorse

  • hobbyist

  /ˈhɑː.bi/ = /ˈhɑː.bi.hɔːrs/

  /ˈhɑː.bi.ɪst/

  n

  n

  Sở thích

  Người đam mê cái gì đó

  Hi vọng phần từ vựng trên đã cung cấp cho các bạn các họ hàng từ cần thiết trong bài này. Các bạn nhớ học kĩ từ vựng để có thể áp dụng vào bài tập cũng như các tình huống thực tế nhé.

  Nội dung được thực hiện bởi Ms. Ngọc Ruby -  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Địa chỉ:
   134 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
  Số điện thoại: 0909 861 911 
  Email: hpacademy.vn@gmail.com 
  Đại từ là gì? Hiểu rõ về 7 loại đại từ trong tiếng AnhHiểu rõ về 7 loại đại từ: Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ tương hỗ.
  Tìm hiểu về động từ đa nghĩa MAKECó bao giờ bạn nhận ra rằng từ 'make' có nhiều nghĩa khác nhau khi xuất hiện trong nhiều tình huống khác nhau chưa? 

  Người tổng hợp: Trung Tâm HP Academy