Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe gần 2000 người cao tuổi