Lời nói dối của mẹ ! 03:01

Lời nói dối của mẹ !

Mẹ dạy con nói dối là hư. Nhưng chính mẹ, lại là người nói dối nhiều nhất...