Phát hiện lưỡi câu cổ nhất có niên đại 23 ngàn năm