Các khoản hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được chuyển qua tài khoản cá nhân

Tin liên quan