Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 4: Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Cá...»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 4 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài 4 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 30

Cho các nguyên tố sau: Ge, S, Br, Pb, C, Mo, Ba, Ar, Hg. Hãy sắp xếp chúng vào bảng dưới đây.

Kim loại

Phi kim

Khí hiếm

Đáp án và lời giải

Kim loại

Phi kim

Khí hiếm

Ge,Pb,Mo,Ba,Hg

S, Br, C

Ar

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 3 Trang 30
Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 5 Trang 30