Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 4: Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Cá...»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 5 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài 5 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 30

Xác định vị trí (ô nguyên tố, chu kì, nhóm) của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn:

a) Magnesium (Mg)

b) Neon (Ne)

Đáp án và lời giải

a) Magnesium (Mg) thuộc ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

b) Neon (Ne) thuộc ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA trong bảng tuần hoàn

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 4 Trang 30
Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 6 Trang 30