Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 4: Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Cá...»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 2 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 30

Những nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc cùng một nhóm?

A. O, S, Se;

B. N, O, F;

C. Na, Mg, K;

D. Ne, Na, Mg.

Đáp án và lời giải

Nhóm là tập hợp các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau và được xếp thành cột, theo chiều tăng dần về điện tích hạt nhân.

Vì vậy các nguyên tố hóa học cùng 1 nhóm là: O, S, Se

Chọn đáp án A

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 1 Trang 30
Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 3 Trang 30