Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 4: Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Cá...»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 1 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 30

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo

A. thứ tự chữ cái trong từ điển;

B. thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân;

C. thứ tự tăng dần số hạt electron lớp ngoài cùng;

D. thứ tự tăng dần số hạt neutron.

Đáp án và lời giải

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân.

Chọn đáp án B

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 2 Trang 30