Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Bài Tập Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất...»Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 1 Trang 112

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 1 Trang 112

Xem thêm

Đề bài

Câu 1 trang 112 SGK Hoá học 9

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng.

sgk-hoa-9-bai-1-trang-112-1

Đáp án và lời giải

a, Sai hoá trị của C và O.

Sửa lại:

sgk-hoa-9-bai-1-trang-112-2

b, Sai hoá trị của Cl và C

Sửa lại: 

sgk-hoa-9-bai-1-trang-112-3

c, Sai hoá trị của H 

Sửa lại:

sgk-hoa-9-bai-1-trang-112-4

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 2 Trang 112