Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Bài Tập Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất...»Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 3 Trang 112

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 3 Trang 112

Xem thêm

Đề bài

Câu 3 trang 112 SGK Hoá học 9

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H8, C5H10.

Đáp án và lời giải

C3H6: 

- Công thức cấu tạo đầy đủ:

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-1

- Công thức cấu tạo rút gọn:

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-2

C4H8: 

- Công thức cấu tạo đầy đủ:

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-3

- Công thức cấu tạo rút gọn:

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-4

C5H10:

- Công thức cấu tạo đầy đủ                - Công thức cấu tạo viết gọn

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-5

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-6

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-7

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-8

sgk-hoa-9-bai-3-trang-112-9

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 2 Trang 112
Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 4 Trang 112