Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Bài Tập Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất...»Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 4 Trang 112

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 4 Trang 112

Xem thêm

Đề bài

Câu 4 trang 112 SGK Hoá học 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

sgk-hoa-9-bai-4-trang-112-1

Đáp án và lời giải

(a), (c) (d) biểu diễn cũng 1 chất là CH3 – CH2 – OH 

(b), (e) biểu diễn cùng 1 chất là CH3 – O – CH3

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 3 Trang 112
Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 5 Trang 112