Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Bài Tập Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất...»Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 5 Trang 112

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 5 Trang 112

Xem thêm

Đề bài

Câu 5 trang 112 SGK Hoá học 9

Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

Đáp án và lời giải

A là hợp chất hữu ơó 🡪 A chứa nguyên tố C

Đốt cháy A thu được H2O 🡪 A còn chứa nguyên tố H

Công thức của A có dạng CxHy

PTHH:

Tỉ lệ:    2  :    : 2x :   y

Đề bài: nC2Hy = 0,1 ;  nH2O = 0,3 mol

Ta có tỉ lệ:

Vậy Công thức phân tử của A là C2H6

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 4 Trang 112