Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Bài Tập Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất...»Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 2 Trang 112

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 2 Trang 112

Xem thêm

Đề bài

Câu 2 trang 112 SGK Hoá học 9

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công có công thức phân tử sau CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hóa trị I.

Đáp án và lời giải

Công thức cấu tạo của C2H5Br: 

sgk-hoa-9-bai-2-trang-112-1

Công thức cấu tạo của CH4, CH3Br, CH4O, C2H6

(Học sinh xem lại các ví dụ trong bài học)

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 1 Trang 112
Giải bài tập SGK Hoá 9 Bài 3 Trang 112