Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 20: Tổng Kết Chương 1: Điện ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 12 Trang 5...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 12 Trang 55

Xem thêm

Đề bài

Bài 12 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 55

Đặt một hiệu điện thế 3V vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ dòng điện chạy qua dầy dẫn này là 0,2 A. Hỏi nếu tăng thêm 12V nữa cho hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này điện qua nó có giá trị nào dưới đây?

A. 0,6 A

B. 0,8 A

C. 1 A

D. Một giá trị khác các giá trị trên.

Đáp án và lời giải

Tóm tắt:

U1 = 3V; I1 = 0,2A; U2 = U1 + 12; I2 = ?

Lời giải:

Chọn câu C.

Vì U2 = U1 + 12 = 3 + 12 = 15V = 5.U1

Do đó U tăng 5 lần nên I cũng tăng 5 lần. Khi đó I = 1A.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 13 Trang 55
Xem lại kiến thức bài học