Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 20: Tổng Kết Chương 1: Điện ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 15 Trang 5...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 15 Trang 55

Xem thêm

Đề bài

Bài 15 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 55

Có thể mắc song song hai điện trở đã cho ở câu 14 vào hiệu điện thế nào dưới đây?

A. 10V

B. 22,5V

C. 60V

D. 15V

Đáp án và lời giải

Tóm tắt:

R1 = 30Ω; I1 max = 2A; R2 = 10Ω; I2 max = 1A; R1 song song R2;

Ugiới hạn = ?

Lời giải:

Chọn câu A. 10V

Hiệu điện thế giới hạn của R1 là: U1 max = I1 max.R1 = 2.30 = 60V

Hiệu điện thế giới hạn của R2 là: U2 max = I2 max.R2 = 1.10 = 10V

Vì R1 và R2 ghép song song nên U1 = U2 = U. Do vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch không được vượt quá hiệu điện thế cực đại của cả R1 và R2.

U ≤ U1 max = 60V và U ≤ U2 max = 10V

Ta chọn Umax = 10V là thỏa mãn cả hai điều kiện trên.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 14 Trang 55
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 16 Trang 55
Xem lại kiến thức bài học