Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 20: Tổng Kết Chương 1: Điện ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 17 Trang 5...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 17 Trang 55

Xem thêm

Đề bài

Bài 17 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 55

Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện mạch chính có cường độ I' = 1,6A. Hãy tính R1 và R2

Đáp án và lời giải

Tóm tắt:

R1 nối tiếp R2; Unt = 12V; Int = 0,3A

R1 song song R2; Uss = 12V; Iss = 1,6A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

Khi R1 mắc nối tiếp với R2 thì:  

Khi R1 mắc song song với R2 thì:

Thay (1) vào (2) ta được

 

Ta có: R2 = 40 – R1 → R1.(40 – R1) = 300 ↔ - R12 + 40R1 – 300 = 0 (*)

Giải (*) ta được: R1 = 30Ω; R2 = 10Ω hoặc R1 = 10Ω; R2 = 30Ω.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 16 Trang 55
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 18 Trang 56
Xem lại kiến thức bài học