Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 20: Tổng Kết Chương 1: Điện ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 13 Trang 5...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 13 Trang 55

Xem thêm

Đề bài

Bài 13 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 55

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu các dây dẫn khác nhau và đo cường độ dòng điện I chạy qua mỗi dây dẫn đó. Câu phát hiểu nào sau ở đây là đúng khi tính thương số U/I cho mỗi dây dẫn.

A. Thương số này có giá trị như nhau đối với các dây dẫn

B. Thương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng lớn.

C. Thương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng nhỏ.

D. Thương số này không có giá trị xác định đối với mỗi dây dẫn.

Đáp án và lời giải

Chọn câu B. Thương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng lớn.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 12 Trang 55
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 14 Trang 55
Xem lại kiến thức bài học