028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Giáo dục, Học tập, Toán

Những điều cần chú ý của quy tắc dấu ngoặc trong chương trình Toán lớp 6

Quy tắc dấu ngoặc là một phần kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 6. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về những điều cần chú ý và các bài tập ứng dụng dụng qua bài viết sau.

1. Quy tắc dấu ngoặc

Trong quy tắc dấu ngoặc thì khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Tuy nhiên khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

nhung-dieu-can-chu-y-cua-quy-tac-dau-ngoac-trong-chuong-trinh-toan-lop-6-voh
Kí hiệu dấu ngoặc trong toán học.

Ví dụ:

- (a - b) = - a + b

- (a + b - c) = - a - b + c.

Bài tập ứng dụng:

- (3 - 14 + 22)= -3 + 14 - 22 =  -11

2. Tổng đại số 

Vì phép trừ đi một số là phép cộng với số đối của số đó nên một dãy các phép cộng và phép trừ có thể đối thành một dãy các phép cộng. Vì thế một dãy các phép tính cộng trừ những số nguyên được gọi là một tổng đại số.

Sau khi chuyển các phép trừ thành phép cộng ta có thể bỏ tất cả các dấu của phép cộng và dấu ngoặc, chỉ để lại dấu của các số hạng.

Ví dụ: a - b - c = (a - b) - c = a - (b + c).

Lưu ý:

Tổng đại số có thể nói gọn là tổng. Trong tổng đại số ta có thể:

  • Thay đổi vị trí của các số hạng kèm theo dấu của chúng.
  • Đặt dấu ngoặc để nhóm những số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu "-" thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

3. Các dạng toán ứng dụng quy tắc dấu ngoặc

3.1. Tính tổng các đại số

Chúng ta có thể thay đổi vị trí số hạng và bỏ hoặc đặt dấu ngoặc một cách thích hợp rồi tính tổng các đại số.

Ví dụ: Tính các tổng sau:

a) (-17) + 5 + 8 + 17

b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Hướng dẫn giải:

a) (-17) + 5 + 8 + 17 = -17 + 5 + 8 + 17 =  (-17 + 17) + (5 + 8) = 0 + 13 = 13.

b) 30 + 12 + (-20) + (-12) = 30 + 12 - 20 - 12 = (30 - 20) + (12 - 12) = 10 + 0 = 10.

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440 = - 4 - 440 - 6 + 440 = (440 - 440) - (4 + 6) = 0 - 10 = -10.

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1) = - 5 - 10 + 16 - 1 = (16 - 1) - (5 +10) = 15 - 15 = 0.

3.2. Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để đơn giản biểu thức

Chúng ta có thể bỏ dấu ngoặc để đơn giản biểu thức rồi thực hiện phép tính.

Ví dụ: Đơn giản các biểu thức sau đây:

a) x + 22 + (-14) + 52

b) (-90) - (p + 10) + 100.

Hướng dẫn giải:

a) x  + 22 + (-14) + 52 = x + (22 - 14 + 52) = x + 60.

b) (-90) - (p + 10) + 100 = - 90 - p - 10 + 100 = (100 - 90 - 10) - p = 0 - p = - p.

4. Bài tập ứng dụng

Câu 1: Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 - 75) - 2736

b) (-2002) - (57 - 2002).

Đáp án và hướng dẫn giải:

Hướng dẫn: Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

a) (2736 - 75) - 2736 = 2736 - 75 - 2736 = (2736 - 2736) - 75 = 0 - 75 = -75.

b) (-2002) - (57 - 2002) = (-2002) - 57 + 2002 = (- 2002 + 2002) - 57 = 0 - 57 = - 57.

Câu 2: Tính các tổng sau:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65)

b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17)

Đáp án và hướng dẫn giải:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65) = 27 + 65 + 346 - 27 - 65 = (27- 27) + (65 - 65) + 346 = 0 + 0 + 346 = 346

b) (42 - 69+ 17) - (42 + 17) = 42- 69 + 17 - 42 - 17 = (42 - 42) + (17 - 17) - 69 = 0 + 0 - 69 = -69

Câu 3: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65)

b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17).

Hướng dẫn giải:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65) = 27 + 65 + 346 - 27 - 65 = (27 - 27) + (65 - 65) + 346 = 0 + 0 + 346 = 346.

b) (42 - 69 + 17) - (42 + 17) = 42 - 69 + 17 - 42 - 17 = (42 - 42)+ (17 - 17) - 69 = 0 + 0 - 69 = -69.

----------------------------

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học sinh nắm rõ về khái niệm về quy tắc dấu ngoặc và các dạng bài tập để ứng dụng vào bài tập thực tế.