028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Làm tốt công tác tuyên truyền để Đại hội thành công

(VOH) - Ðại hội Đảng bộ các cấp tiến tới ÐHĐB Ðảng bộ TPHCM lần thứ XI, NK 2020 - 2025 và ÐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, toàn dân,...

Xung quanh nội dung này, phóng viên VOH có phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Bình Tân về công tác tuyên truyền Đại hội lần này.

Làm tốt công tác tuyên truyền để Đại hội thành công

Đại hội Đảng viên lần thứ XV, NK 2020-2025 của Đảng bộ Chi cục Thuế quận Bình Tân. Ảnh: btgquanuybinhtan

*VOH: Thưa ông, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp của Quận ủy quận Bình Tân có ý nghĩa như thế nào?

- Ông Nguyễn Văn Hạnh: Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền số 229 của Ban Thường vụ Quận ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,  trong quá trình đổi mới nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tập trung trí tuệ của Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

*VOH: Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào?

- Ông Nguyễn Văn Hạnh: Lần này, Ban thường vụ Quận ủy, Quận Bình Tân có chỉ đạo xác định một số nội dung công tác tuyê n truyền trọng tâm, chủ yếu để cán bộ đảng viên và hệ thống chính trị cũng như nhân dân là kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền nội dung các văn kiện dự thảo trình Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hoạt động và kết quả Đại hội Đảng bộ cơ sở, Quận, Thành phố; các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội.

Tuyên truyền những thành tựu đạt được, bài học kinh nghiệm sau 5 năm gắn 17 năm xây dựng và phát triển Quận; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Quận và Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức Đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những đổi mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ sở, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Quận, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình cảm của Nhân dân quận Bình Tân hướng về Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân Quận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội.

Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng, nhân sự của Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, Quận và Thành phố tổ chức thành công.

*VOH: Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có những hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu nào?

- Ông Nguyễn Văn Hạnh: Trong thời gian tới chúng tôi cũng đã xác định một số giải pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Đó là tổ chức tuyên truyền miệng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quận.

Tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo của quận Bình Tân năm 2019 – 2020 với chủ đề thi đua hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đặt ra. Ban Tuyên giáo quận ủy được Ban thường vụ Quận ủy giao cho trách nhiệm là sau khi Đại hội Đảng bộ của Quận thành công thì tiến hành tổ chức một cuộc thi về tìm hiểu về Nghị quyết Đảng bộ của Quận lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ của Thành phố lần thứ XI. Mặt khác đối với quận có các phương tiện tuyên truyền như: Bản tin Bình Tân, Trang tin điện tử Quận, Trang Fanpage Ban Tuyên giáo Quận ủy, Tờ tin 10 phường, chúng tôi có chỉ đạo dành các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII. Trong đó đăng tải các văn kiện về việc công bố các dự thảo văn kiện Đại hội của Quận, lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ đảng viên và nhân dân. Bên cạnh việc tuyên tuyền thì hoạt động cổ động trực quan trên địa bàn quận cũng hết sức chú trọng đó là xây dựng hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tại các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, các khu vực công cộng và trên các trục đường chính của quận. Triển lãm hình ảnh thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Quận trong 5 năm qua để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân. Hướng về Đại hội Đảng bộ của quận sẽ hướng tới các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Gắn biển các công trình thi đua. Bình tân cũng tin tưởng sẽ có kết quả khả quan trong quá trình lãnh đạo và tổ chức chỉ đạo đại hội thành công theo chỉ đạo của Thành ủy giao.

*VOH: Cảm ơn ông!