Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI: Phát triển văn hóa đồng bộ với kinh tế

(VOH) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đề ra mục tiêu là phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững,

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, là mục tiêu, là nền tảng xã hội cho Thành phố phát triển nhanh và bền vững và hình thành không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác.

Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM thực hiện tọa đàm chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đưa thành phố vượt qua khó khăn, vươn tới tầm cao mới”. Sau đây là kỳ 2 của tọa đàm.

Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời:
Bà Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố;
- Tiến sĩ Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa Triết học - Học viện Chính trị Khu vực 2;
- Bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; 
- Tiến sĩ Lê Tùng Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Sài Gòn.

*VOH: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra mục tiêu phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, hình thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Mời bà Phạm Phương Thảo chia sẻ về nội dung này.

Bà Phạm Phương Thảo: Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, dựa trên giá trị tiến bộ nhân văn, nền tảng là Chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy truyền thống tinh hoa văn hóa nhân loại.

Với quan điểm này, chúng ta xây dựng, phát triển không gian văn hóa TPHCM gắn liền với việc hình thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ này cần quan tâm xây dựng Văn hóa thành phố gắn với Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; làm cho nét đẹp văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào văn hóa con người thành phố và trở thành nguồn sức mạnh nội sinh đặc thù của người dân thành phố mang tên Bác.

*VOH: Để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống của người dân, cần lưu ý và triển khai những nội dung nào?

Bà Phạm Phương Thảo: Quan tâm đến việc xây dựng văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế. Phải hoàn thành quy hoạch tổng thể về Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Cần bổ sung các nội dung không gian văn hóa công cộng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh gắn với việc chuẩn hóa giáo dục đạo đức-văn hóa; xây dựng con người Việt Nam-con người Thành phố Hồ Chí Minh gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người.

Cố gắng xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cả về văn hóa vật thể và phi vật thể, kể cả trên không gian mạng. Phải phát huy được vai trò nhân dân, tạo sự chuyển biến trong mỗi con người.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI: Phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kin 1
Bà Hoàng Thị Tố Nga - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1

*VOH: Thưa bà Hoàng Thị Tố Nga, Quận 1 đã triển khai xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trong thời gian qua như thế nào ?

Bà Hoàng Thị Tố Nga: Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 11, Quận 1 đã triển khai rất nghiêm túc từ quận đến phường, đến cơ quan đơn vị, các cơ sở Đảng và đặc biệt là khối trường học. Nhiều trường đã xây dựng những nội dung thiết thực, chú trọng những nội dung đưa vào trong giảng dạy học sinh.

Các cơ quan đơn vị đều dành một vị trí trang trọng, gần gũi để xây dựng không gian văn hóa của đơn vị, của cơ quan mình. Thậm chí, cũng có cơ sở tôn giáo đã đưa nội dung xây dựng không gian văn hóa vào trong cơ sở tôn giáo của mình.

*VOH: Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu tư tưởng xây dựng Đảng, ý kiến TS Thân Ngọc Anh?

Tiến sĩ Thân Ngọc Anh: Việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Thành phố.

Chúng ta không thể chỉ quan tâm tuyệt đối đến phát triển kinh tế mà còn phải chú ý phát triển cả các lĩnh vực khác để hài hòa và trong đó thì có lĩnh vực văn hóa.

Là thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, cho nên chúng ta phải luôn gương mẫu, tiên phong trong bảo vệ, phát huy các giá trị về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là nhằm làm cho các giá trị về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh có thể thẩm thấu, phát huy tác dụng trong mỗi người dân thành phố và góp phần vào xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp.

Mời đón theo dõi kỳ tiếp theo.