Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cần Giờ: 15 ngàn hộ/17 ngàn hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

    (VOH) - Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đời sống văn hóa của nhân dân huyện Cần Giờ từng bước được nâng lên.

    Theo đó, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã phấn đấu với nội dung trọng tâm: cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao về nhận thức chính trị tư tưởng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống, khơi dậy truyền thống yêu nước. Qua 15 năm phát động, đến nay toàn huyện đã có hơn 15 ngàn hộ/17 ngàn hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; có hơn 18 lượt gương Người tốt việc tốt được tuyên dương ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, huyện Cần Giờ tập trung thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao tính chủ động và hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở các cấp, các ngành trong toàn thể Đảng bộ huyện.

    Lệ Loan