Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ vựng tiếng anh lớp 11 Unit 11: Chủ đề NATURE IN DANGER

  ( VOH ) - Để học thuộc và hiểu đúng nghĩa các từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 10 là không khó, nếu các bạn nắm rõ cách phân biệt động từ, tính từ,... và cách phát âm thì sẽ dễ dàng thuộc nhanh.

  Ở bài số 10 của chương trình lớp 11, các bạn sẽ tìm hiểu về những mối nguy hại đối với môi trường cũng như những việc chúng ta có thể làm để bảo vệ nó. 

  voh.com.vn-hpacademy-0

  Từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 10

  NATURE IN DANGER

  No.

  Vocabulary 

  IPA

  Par of speech

  Meaning 

  1

  nature

  🡪 natural

  🡪 naturally

  /ˈneɪ.tʃɚ/

  /ˈnætʃ.ɚ.əl/

   /ˈnætʃ.ɚ.əl.i/

  n

  adj

  adv

  tự nhiên

  (thuộc) về tự nhiên

  một cách tự nhiên

  2

  danger = threat

  🡪 be in danger of = be under threat of

  🡪 endanger = threaten

  🡪 endangered = threatened

  🡪 dangerous = threatening

  /ˈdeɪn.dʒɚ/ - /θret/

   

  /ɪnˈdeɪn.dʒɚ/ -  /ˈθret.ən/

  /ɪnˈdeɪn.dʒɚd/ -  /ˈθret.ənd/

  /ˈdeɪn.dʒɚ.əs/ - /ˈθret.nɪŋ/

  n

  idm

  v

  adj

  adj

  sự nguy hiểm, nguy cơ

  gặp nguy hiểm

  gây nguy hiểm

  bị đe doạ, bị nguy hiểm

  nguy hiểm

  3

  exist (coexist)

  🡪 existence (coexistence)

  🡪 existent

  /ɪɡˈzɪst/

  /ɪɡˈzɪs.təns/

  /ɪɡˈzɪs.tənt/

  v

  n

  adj

  tồn tại (cùng tồn tại)

  sự tồn tại (sự chung sống)

  tồn tại, hiện hữu

  4

  extinct

  🡪 extinction

  🡪 on the verge of extinction

  /ɪkˈstɪŋkt/

  /ɪkˈstɪŋk.ʃən/

  adj

  n

  idm

  tuyệt chủng

  sự tuyệt chủng

  trên bờ vực tuyệt chủng

  5

  pollute

  🡪 pollution

  🡪 pollutant

  🡪 polluted

  /pəˈluːt/

  /pəˈluː.ʃən/

  /pəˈluː.t̬ənt/

  /pəˈluː.t̬ɪd /

  v

  n

  n

  adj

  làm ô nhiễm

  sự ô nhiễm

  chất gây ô nhiễm

  bị ô nhiễm

  6

  devastate

  🡪 devastation

  🡪 devastated

  🡪 devastating

  /ˈdev.ə.steɪt/

  /ˌdev.əˈsteɪ.ʃən/

  /ˈdev.ə.steɪ.t̬ɪd/

  /ˈdev.ə.steɪ.t̬ɪŋ/

  v

  n

  adj

  adj

  tàn phá

  sự tàn phá

  bị tàn phá

  tàn phá

  7

  courage

  🡪 encourage = discourage

  🡪 encouragement = discouragement

  /ˈkɝː.ɪdʒ/

  /ɪnˈkɝː.ɪdʒ/ - /dɪˈskɝː.ɪdʒ/

  /ɪnˈkɝː.ɪdʒ.mənt/ -

  /dɪˈskɝː.ɪdʒ.mənt/

  n

  v

  n

  sự can đảm

  khuyến khích = không khuyến khích

  sự khuyến khích = sự không khuyến khích

  8

  discharge

   /dɪsˈtʃɑːrdʒ/

  v

  n

  đổ ra, tuôn ra

  sự đổ ra, sự tuôn ra

  9

  interfere

  🡪 interference

  /ˌɪn.t̬ɚˈfɪr/

  /ˌɪn.t̬ɚˈfɪr.əns/

  v

  n

  can thiệp

  sự can thiệp

  10

  prohibit = ban

  🡪 prohibition = ban

  /prəˈhɪb.ɪt/ - /bæn/

  /ˌproʊ.hɪˈbɪʃ.ən/ - /bæn/

  v

  n

  cấm

  lệnh cấm

  11

  survive

  🡪 survival

  🡪 survivor

  /sɚˈvaɪv/

  /sɚˈvaɪ.vəl/

  /sɚˈvaɪ.vɚ/

  v

  n

  n

  tồn tại, sống sót

  sự tồn tại, sự sống sót

  người sống sót

  12

  protect

  🡪 protection

  🡪 protective

  /prəˈtekt/

  /prəˈtek.ʃən/

  /prəˈtek.tɪv/

  v

  n

  adj

  bảo vệ

  sự bảo vệ

  bảo vệ

  13

  capture

  /ˈkæp.tʃɚ/

  v

  bắt giữ, giành được

  14

  environment

  🡪 environmental

  🡪 environmentally

  🡪 environmentally-friendly

  🡪 environmentalist

  /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/

  /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.t̬əl/

   

  /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.t̬əl.ɪst/

  n

  adj

  adv

  adj

  n

  môi trường

  (thuộc) môi trường

  về môi trường

  thân thiện với môi trường

  nhà môi trường học

  15

  harm

   

  🡪 do/cause harm to

  🡪 harmful = harmless

  /hɑːrm/

   

  /ˈhɑːrm.fəl/ - /ˈhɑːrm.ləs/

  v

  n

  v.phr.

  adj

  gây hại

  thiệt hại

  làm hại

  có hại = vô hại

  16

  conserve

  🡪 conservation

  🡪 conservationist

  /kənˈsɝːv/

  /ˌkɑːn.sɚˈveɪ.ʃən/

  /ˌkɑːn.sɚˈveɪ.ʃən.ɪst/

  v

  n

  n

  bảo tồn

  sự bảo tồn

  nhà bảo tồn

  17

  scene

  🡪 scenery

  🡪 scenic

  /siːn/

  /ˈsiː.nɚ.i/

  /ˈsiː.nɪk/

  n

  n

  adj

  quang cảnh

  phong cảnh

  (thuộc) cảnh vật

  Nội dung được thực hiện bởi Ms. Ngọc Ruby -  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Địa chỉ:
   134 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
  Số điện thoại: 0909 861 911 
  Email: hpacademy.vn@gmail.com 
  Phần từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 10 trên đây đã cung cấp cho các bạn những từ vựng liên quan đến môi trường. Có khá nhiều từ đồng nghĩa xuất hiện trong bài, nên các bạn hãy học thật kĩ nhé.
  Tất tần tật kiến thức về danh từ trong tiếng Anh: Tìm hiểu tất cả các kiến thức về danh từ trong tiếng Anh: Phân loại danh từ, danh từ ghép, chức năng của danh từ, sở hữu cách của danh từ,...
  Stative Verbs là gì? 6 nhóm động từ chỉ trạng thái và các trường hợp ngoại lệ: Những trường hợp động từ chỉ tính chất trạng thái được gọi chung là Stative Verbs.

  Người tổng hợp: Trung Tâm HP Academy