Xuống đường - 19/02/2017
17:27 - 20/02/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Trăm hư do là... quen tay - 12/02/2017
20:49 - 12/02/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Cà phê không đường - 29/01/2017
13:33 - 03/02/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Tin đồn - 22/01/2017
11:29 - 23/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Rùa lật ngửa - 15/01/2017
17:11 - 17/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Mắc nghẹn - 08/01/2017
12:34 - 09/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Chuyện quà Tết, tranh tối tranh sáng - 18/12/2016
13:54 - 19/12/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Văn hóa xếp hàng - 27/11/2016
14:06 - 28/11/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Chính chủ - 20/11/2016
11:49 - 21/11/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm - 13/11/2016
10:24 - 13/11/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.