Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 7»Số Hữu Tỉ. Số Thực»Số tròn chục và các phép tính liên quan ...

Số tròn chục và các phép tính liên quan

Trong chương trình toán học, học sinh sẽ tìm hiểu về số tròn chục . Cùng tìm hiểu cách đọc, viết và luyện tập các phép tính trong bài viết này.

Xem thêm

Số tròn chục và các phép tính liên quan là một chủ đề quan trọng trong toán. Nó liên quan đến cách làm tròn số, phép cộng, trừ, nhân, chia và xử lý các số thực trong các bài toán thực tế. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết qua bài viết sau đây.

1. Nhận biết số tròn chục

voh.com.vn-so-tron-chuc-0
Hàng và lớp của số tự nhiên 

Số tròn chục là số hai chữ số, thuộc lớp đơn vị, gồm hàng chục và hàng đơn vị. Hàng đơn vị luôn có giá trị bằng 0.

Có hai cách đọc số tròn chục:

  • Cách 1: Đọc chữ số ở vị trí hàng chục kết hợp sau đó là chữ “mươi”, ngoại trừ số mười – 10.
  • Cách 2: Đọc chữ số ở vị trí hàng chục kết hợp sau đó là chữ “chục”.

2. Các phép tính liên quan

2.1. Phép cộng số tròn chục

Khi thực hiện phép cộng hai số tròn chục, ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái, cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị, cộng hàng chục với hàng chục.

Ví dụ 1: 30 + 20 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-1
 

0 cộng 0 bằng 0, ta viết 0

3 cộng 2 bằng 5, ta viết 5

Vậy 30 + 20 = 50

Ví dụ 2: 40 + 30 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-2
 

0 cộng 0 bằng 0, ta viết 0

4 cộng 3 bằng 7, ta viết 7

Vậy 40 + 30 = 70

2.2. Phép trừ số tròn chục

Khi thực phép trừ hai số tròn chục, ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái, trừ hàng đơn vị với hàng đơn vị, trừ hàng chục với hàng chục.

Ví dụ 1: 40 - 10 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-3
 

0 trừ 0 bằng 0, ta viết 0

4 trừ 1 bằng 3, ta viết 3

Vậy 40 - 10 = 30

Ví dụ 2: 80 - 20 = ?

voh.com.vn-so-tron-chuc-4
 

0 trừ 0 bằng 0, ta viết 0

8 trừ 2 bằng 6, ta viết 6

Vậy 80 - 20 = 60

3. Một số bài tập về số tròn chục

Bài 1: Tính nhẩm

20 + 70 = ?

ĐÁP ÁN

Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục

Vậy 20 + 70 = 90

40 + 10 = ?

ĐÁP ÁN

Nhẩm: 4 chục + 1 chục = 5 chục

Vậy 40 + 10 = 50

50 - 30 = ?

ĐÁP ÁN

Nhẩm: 5 chục - 3 chục = 2 chục

Vậy 50 - 30 = 20

90 - 50 = ?

ĐÁP ÁN

Nhẩm: 9 chục - 5 chục = 4 chục

Vậy 90 - 50 = 40

Bài 2: Thực hiện phép so sánh

50 - 10 và 20

ĐÁP ÁN

Ta có 50 - 10 = 40

4 > 2, 0 = 0

Vậy 40 > 20 nên 50 - 10 > 20

40 - 10 và 40

ĐÁP ÁN

Ta có 40 - 10 = 30

3 < 4, 0 = 0

Vậy 30 < 40 nên 40 - 10 < 40

30 và 50 - 20

ĐÁP ÁN

Ta có 50 - 20 = 30

3 = 3, 0 = 0

Vậy 30 = 30 nên 30 = 50 - 20

Bài 3: Giải bài toán có lời văn

Hoa có 30 cái kẹo, chị Hoa cho thêm 20 cái nữa, sau đó Hoa mời Minh 10 cái. Hỏi số kẹo Hoa có là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

Hy vọng bài viết VOH GIáo dục chia sẻ sẽ giúp ích cho các em học sinh cũng cố kiến thức về Số tròn chục và các phép tính liên quan, từ đó vận dụng giải các bài tập toán và ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Tác giả: VOH

Nhận biết số thập phân hữu hạn và giải nhanh một số bài tập thường gặp
Cách làm tròn số hay và dễ hiểu nhất