Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 3 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 3 Trang 166

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 (trang 166 SGK Vật Lý 11) : 

Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì ? Viết hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối.

Đáp án và lời giải

+ Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

 +  Ta có:  

n2 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (2).

n1 là chiết suất (tuyệt đối) môi trường (1).

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 2 Trang 166
Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 4 Trang 166
Xem lại kiến thức bài học