Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 7 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 7 Trang 166

Xem thêm

Đề bài

Bài 7 (trang 166 SGK Vật Lý 11): 

Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3). Cùng góc tới i, một tia sáng khúc xạ như hình 26.8 khi truyền từ (1) vào (2) và từ (1) vào (3).

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Vẫn với góc tới i, khi tia sáng truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu?

A. 22o

B. 31o

C. 38o

D. Không tính được.

Đáp án và lời giải

Chọn đáp án D

Khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2)

  (*)

Khi ánh sáng truyền từ (1) vào (3)

(**)

từ (*) và (**) ta có:

           

Khi tia sáng truyền từ môi trường (2) sang môi trường (3)

      

Góc tới i chưa biết nên không xác định góc khúc xạ r.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 6 Trang 166
Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 8 Trang 167
Xem lại kiến thức bài học