Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Khúc Xạ Ánh Sáng»Bài Tập Bài 26: Khúc Xạ Ánh Sáng»Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 4 Trang 1...

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 4 Trang 166

Xem thêm

Đề bài

Bài 4 (trang 166 SGK Vật Lý 11): 

Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Chứng tỏ:  

Nước có chiết suất là 4/3. Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

Ánh sáng đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.

Khi ánh sáng đi từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì :

    = n21    (1)

Khi ánh sáng đi từ môi trường (2) sang môi trường (1) thì:

    = n12   (2)

Từ (1) và (2):     ⇒

Nước có chiết suất là . Chiết suất của không khí đối với nước là tỉ số  = = 0,75

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 3 Trang 166
Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 5 Trang 166
Xem lại kiến thức bài học