Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 12: Công Suất Điện»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 34...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 34

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 34

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh, yếu của chúng.

Đáp án và lời giải

Nếu cùng một hiêu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 34
Xem lại kiến thức bài học