Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 38...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 38

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 38

Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

Đáp án và lời giải

Công suất P là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công, được tính bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian:

trong đó A là công thực hiện trong thời gian t.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 38
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 38
Xem lại kiến thức bài học