Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 13: Điện Năng - Công Của Dòn...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 39...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 39

Xem thêm

Đề bài

Bài C6 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 39

Từ bảng 2 SGK, hãy cho biết mỗi số đếm của công tơ (số chỉ cử công tơ tăng thêm một đơn vị) ứng với lượng điện năng đã sử dụng là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

Mỗi số đếm của công tơ ứng với lựợng điện năng đã sử dụng là:

A = 1kWh = 1000W.1h = 1000W.3600s = 3600000J = 3,6.106 J

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 38
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 39
Xem lại kiến thức bài học