Ngày 16/4/1975: Giải phóng Ninh Thuận

Tin liên quan