Nhật Bản: Nhà máy điện hạt nhân hết sai sót về an toàn đến mất tài liệu do nhân viên bất cẩn

Tin liên quan