Kết nối nhà nông: Dịch hại trên cây có múi và cách quản lý - 20/07/2017

17:51 - 20/07/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Kỹ thuật bón phân cho cây có múi - 13/07/2017

18:53 - 14/07/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Sử dụng phân bón lá cho cây có múi - 06/07/2017

11:46 - 11/07/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Chăm sóc sầu riêng giai đoạn sau thu hoạch - 29/06/2017

10:17 - 29/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Bệnh vàng lá thối rễ trên cây sầu riêng - 22/06/2017

12:00 - 23/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Bón phân cho sầu riêng giai đoạn mang trái - 15/06/2017

14:28 - 15/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng sớm - 08/06/2017

08:48 - 08/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Biện pháp xử lý ra hoa trên cây có múi - 01/06/2017

10:39 - 02/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Quản lý và phòng trừ dịch hại trên cây có múi - 25/05/2017

08:21 - 27/05/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Bón phân cho cây có múi  và những điều lưu ý- 18/05/2017

14:04 - 19/05/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.