Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cách phát âm và nghĩa các từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 4

  (VOH) - Nghĩa và cách sử dụng từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 4 của bạn đã đúng chưa, cách phân biệt chính xác động từ, tính từ,..trong unit 4. Cùng xem qua tất tần tật kiến thức trong unit 4 sau đây.

  Bài số 4 của chương trình lớp 10, chúng ta sẽ được tìm hiểu về giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật. Chúng ta sẽ được học các từ vựng về khiếm khuyến trên cơ thể và 1 số từ vựng khác.

  voh.com.vn-tu-vung-tieng-anh-lop-10-unit-4

  Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 4

  SPECIAL EDUCATION

  No.

  Word

  Transcription

  Part of speech

  Meaning

   

  1

  disable
  disabled
  disability

  /dɪˈseɪ.bəl/
  /dɪˈseɪ.bəld/
  /ˌdɪs.əˈbɪl.ə.t̬i/

  v
  adj
  n

  làm cho tàn tật
  bị tàn tật
  sự tàn tật

   

  2

  deaf
  deafen
  deafness
  deafening

  /def/
  /ˈdef.ən/
  /ˈdef.nəs/
  /ˈdef.ən.ɪŋ/

  adj
  v
  n
  adj

  bị điếc
  làm cho điếc
  việc bị điếc
  (âm thanh) rất to

   

  3

  dumb
  dumbly
  dumbness

  /dʌm/
  /ˈdʌm.li/
  /ˈdʌm.nəs/

  adj
  adv
  n

  bị câm
  im thin thít
  việc bị câm

   

  4

  retard
  retardation
  retarded

  /rɪˈtɑːrd/
  /ˌriː.tɑːrˈdeɪ.ʃən/
  /rɪˈtɑːr.dɪd/

  v
  n
  adj

  làm cho bị chậm phát triển
  sự chậm phát triển
  bị chậm phát triển trí tuệ

   

  5

  mental(ly)

  /ˈmen.təl/

  adj/adv

  (thuộc về) tinh/tâm thần

   

  6

  proper(ly)

  /ˈprɑː.pɚ/

  adj/adv

  (1 cách) đúng đắn

   

  7

  oppose sth / doing sth
  opposition to sth / doing sth

  /əˈpoʊz/
  /ˌɑː.pəˈzɪʃ.ən/

  v
  n

  phản đối
  sự phản đối

   

  8

  gradual(ly)

  /ˈɡrædʒ.u.əl/

  adj/adv

  dần dần / từ từ

   

  9

  effort
  make (+adj) effort
  effortless(ly)
  effortlessness

  /ˈef.ɚt/

  /ˈef.ɚt.ləs/
  /ˈef.ɚt.ləs.nəs/

  n
  v
  adj/adv
  n

  nỗ lực
  nỗ lực làm gì
  không cần nỗ lực / dễ dàng
  sự không cần nỗ lực / sự dễ dàng

   

  10

  demonstrate
  demonstration
  demonstrator

  /ˈdem.ən.streɪt/
  /ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/
  /ˈdem.ən.streɪ.t̬ɚ/

  v
  n
  n

  minh họa / giải thích
  sự minh họa / giải thích
  người minh họa / giải thích

   

  11

  add
  addition

  /æd/
  /əˈdɪʃ.ən/

  v
  n

  cộng
  phép cộng

   

  12

  substract
  substraction

  /səbˈtrækt/
  /səbˈtræk.ʃən/

  v
  n

  trừ
  phép trừ

   

  13

  reason
  (un)reasonable
  (un)reasonably

  /ˈriː.zən/
  /(ʌn)ˈriː.zən.ə.bəl/
  /(ʌn)ˈriː.zən.ə.bli/

  n
  adj
  adv

  (không có) lí do
  (không) hợp lí
  1 cách (không) hợp lí

   

  14

  proud of
  proudly
  pride
  take pride in sb/sth

  /praʊd/
  /ˈpraʊd.li/
  /praɪd/

  adj
  adv
  n
  v

  tự hào
  1 cách tự hào
  sự tự hào
  cảm thấy tự hào về ai/điều gì

   
  Nội dung được thực hiện bởi Ms. Ngọc Ruby -  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Địa chỉ:
   134 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
  Số điện thoại: 0909 861 911 
  Email: hpacademy.vn@gmail.com 
  Trong bài từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 4 này, các bạn cần chú ý đến giới từ đi kèm với 1 số động từ, danh từ hoặc tính từ để có thể sử dụng đúng nhé.

  Người tổng hợp: Trung Tâm HP Academy