Giải thích thành ngữ “Khua môi múa mép” nghĩa là gì?

Tin liên quan